Ο Δήμαρχος Πετρούπολης

Ευάγγελος Σίμος

όρισε τους αντιδημάρχους

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τον ορισμό των κατωτέρω δημοτικών συμβούλων, ως Αντιδημάρχων του Δήμου Πετρούπολης, με θητεία από 02.01.2024 μέχρι 30.06.2026, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τη μεταβίβαση σε κάθε έναν από αυτούς της άσκησης των καθ΄ ύλην αρμοδιοτήτων ή ορισμένων αντικειμένων αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών, ως εξής:
1. ΚΑΝΕΛΛΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του Γεωργίου – ΑΜΙΣΘΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Από τη Διεύθυνση Παιδείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής 
Τη μεταβίβαση του συνόλου των αρμοδιοτήτων και κατά συνέπεια την υπογραφή των πράξεων που αφορούν σε θέματα του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας όπως αυτές, οι παραπάνω μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες, καθορίζονται από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου σε εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως ισχύουν και στα πλαίσια των Νόμων, Διαταγμάτων & Υπ. Αποφάσεων
2. ΤΣΙΑΚΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Φωτίου – ΕΜΜΙΣΘΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
Από τη Διεύθυνση Παιδείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής
- Τη μεταβίβαση του συνόλου των αρμοδιοτήτων και κατά συνέπεια την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν σε θέματα του τμήματος Παιδείας
- Τη μεταβίβαση του συνόλου των αρμοδιοτήτων και κατά συνέπεια την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν σε θέματα του τμήματος Παιδικών Σταθμών, όπως αυτές, οι παραπάνω μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες, καθορίζονται από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου σε εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως ισχύουν και στα πλαίσια των Νόμων, Διαταγμάτων & Υπ. Αποφάσεων, που αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
3. ΓΙΩΓΟΥ ΞΕΝΙΑ του Γεωργίου - ΕΜΜΙΣΘΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΠ & ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
- Τη μεταβίβαση του συνόλου των αρμοδιοτήτων, την εποπτεία και ευθύνη των αντίστοιχων οργανικών μονάδων και κατά συνέπεια την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν σε θέματα των τμημάτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (τμ. Ανθρώπινου Δυναμικού, τμήμα Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού, τμήμα Διοικητικό, τμ. Δημοτικής Κατάστασης, τμ. Δημοτικού Συμβουλίου και λοιπών Συλλογικών Οργάνων).
- Τη μεταβίβαση του συνόλου των αρμοδιοτήτων, την εποπτεία και ευθύνη των αντίστοιχων οργανικών μονάδων και κατά συνέπεια την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν σε θέματα των τμημάτων της Διεύθυνσης ΚΕΠ σε θέματα των τμημάτων της Διεύθυνσης ΚΕΠ (τμ. Εξυπηρέτησης Πολιτών, τμ. Εσωτερικής Ανταπόκρισης).
- Τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας της εποπτείας και την ευθύνη καλής λειτουργίας του
Αυτοτελούς Γραφείου Ληξιαρχείου, όπως αυτές, οι παραπάνω μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες, καθορίζονται από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου σε εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως ισχύουν και στα πλαίσια των Νόμων, Διαταγμάτων & Υπ. Αποφάσεων.
4. ΤΣΕΠΕΡΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Κωνσταντίνου - ΕΜΜΙΣΘΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
- Τη μεταβίβαση του συνόλου των αρμοδιοτήτων, την εποπτεία και ευθύνη των αντίστοιχων οργανικών μονάδων και κατά συνέπεια την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν σε θέματα των τμημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου, τμήμα Προμηθειών, τμήμα Αποθηκών και Διαχείρισης Υλικών, τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας, τμήμα Δημοτικού Κοιμητηρίου) εκτός της υπογραφής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, οι οποίες παραμένουν στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, Από το Αυτοτελές τμήμα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Οργάνωσης
- Τη μεταβίβαση του συνόλου των αρμοδιοτήτων, την εποπτεία και ευθύνη των αντίστοιχων οργανικών μονάδων και κατά συνέπεια την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν σε θέματα του Αυτοτελούς τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Οργάνωσης, όπως αυτές, οι παραπάνω μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες, καθορίζονται από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου σε εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως ισχύουν και στα πλαίσια των Νόμων, Διαταγμάτων & Υπ. Αποφάσεων.
5. ΚΟΥΓΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου - ΕΜΜΙΣΘΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
- Τη μεταβίβαση του συνόλου των αρμοδιοτήτων, την εποπτεία και ευθύνη των αντίστοιχων οργανικών μονάδων και κατά συνέπεια την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν σε θέματα της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, όπως αυτές, οι παραπάνω μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες, καθορίζονται από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου σε εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως ισχύουν και στα πλαίσια των Νόμων, Διαταγμάτων & Υπ. Αποφάσεων.
6. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Χρήστου – ΑΜΙΣΘΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
- Τη μεταβίβαση του συνόλου των αρμοδιοτήτων, την εποπτεία και ευθύνη των αντίστοιχων οργανικών μονάδων και κατά συνέπεια την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν σε θέματα των τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (τμ. Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού - Συντηρήσεων Δημοτικών Κτιρίων και Κοινόχρηστων Χώρων – Εκτέλεσης Τεχν. Έργων, Τμήμα Υδραυλικών Έργων και Οδοποιίας - Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας, τμ. Πολεοδομικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών Δόμησης, τμ. Ηλεκτρολογικό και Δημ. Φωτισμού, τμ. Τεχνικών Συνεργείων και Εκτέλεσης έργων αυτεπιστασίας, τμ. Ηλεκτ/κών μελετών και έργων – Έκδοσης αδειών, μεταφορών και εγκαταστάσεων – Κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος), όπως αυτές καθορίζονται από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, σε εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως ισχύουν.
7. ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ του Γεωργίου - ΕΜΜΙΣΘΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
- Τη μεταβίβαση του συνόλου των αρμοδιοτήτων, την εποπτεία και ευθύνη των αντίστοιχων οργανικών μονάδων και κατά συνέπεια την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν σε θέματα των τμημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου (τμ. Αποκομμιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών, τμ. Καθαρισμού – Φύλαξης κτιρίων και Κοινόχρηστων χώρων, τμ. Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων, τμ. Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, τμ. Δημιουργίας και Συντήρησης Πρασίνου), όπως αυτές καθορίζονται από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, σε εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως ισχύουν.
- Τη μεταβίβαση του συνόλου των αρμοδιοτήτων, την εποπτεία και ευθύνη των αντίστοιχων  οργανικών μονάδων και κατά συνέπεια την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν σε θέματα των τμημάτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής  Δραστηριότητας (Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Προστασίας των Καταναλωτών και του Χορήγησης Αδειών Εμπορικών – Γενικών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και Λοιπών Αδειών).
Επίσης, σχετικά με τους ανωτέρω ορισμένους Αντιδημάρχους, ισχύουν τα κάτωθι:
Α. Άμισθοι Αντιδήμαρχοι ορίζονται η κ. Κανέλλη Ζαχαρούλα και ο κ. Φιλίππου Αθανάσιος.
Β. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Γ. Ανατίθεται σε όλους η αρμοδιότητα τέλεσης Πολιτικών Γάμων, σύμφωνα με το Ν.Δ. 321/82.
Δ. Ο ορισμός της διάρκειας της θητείας των αντιδημάρχων, έμμισθων ή άμισθων, αποτελεί κυρίαρχο αντικείμενο αρμοδιότητας του Δημάρχου και, αφενός δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 4 του ν. 3852/2010 εκτός αν ο ορισμός ανακληθεί.
Η ανάκληση ορισμού αντιδημάρχου μπορεί να λάβει χώρα οποτεδήποτε και για το λόγο που κρίνει ο Δήμαρχος ως όργανο διοίκησης του δήμου, χωρίς την υποχρέωση παράθεσης ειδικής αιτιολογίας
Ε. • Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Γιώγου Ξένιας που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Τσεπέρκα Αικατερίνη και αντιστρόφως.
• Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Κανέλλη Ζαχαρούλας που απουσιάζει ή κωλύεται
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσιακίλος Γεώργιος και αντιστρόφως.
• Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων κ. Κοτσαμπά Θωμά, Κουγέα Ιωάννη και Φιλίππου
Αθανασίου που απουσιάζουν ή κωλύονται ασκούνται από τον Δήμαρχο.
ΣΤ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κοτσαμπάς Θωμάς που αναπληρώνει τον Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Φιλίππου Αθανάσιο.
Ζ. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής. Η παρούσα να δημοσιευτεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.