Οι αντιδήμαρχοι που όρισε

ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου

Μιχάλης Σελέκος

 

 

Α. Ορίζουμε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Χαϊδαρίου, με θητεία από 2.1.2024 έως 30.6.2026, και τους μεταβιβάζουμε την άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων, όπως αυτές αναφέρονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου:
1. την Βελέντζα Αικατερίνη, έμμισθη Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και της μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Πολιτισμού και Βιβλιοθήκης Δια Βίου Μάθησης & Ιστορικής Τεκμηρίωσης, της Διεύθυνσης Αθλητισμού, Παιδείας και Πολιτισμού.
2. τον Βουλγαρίδη Λεωνίδα, έμμισθο Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης και Συντήρησης Πρασίνου και Δημοτικής Συγκοινωνίας και του μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Ανάπτυξης-Συντήρησης Πρασίνου, Παιδικών Χαρών και Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων, (πλην του Τμήματος Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων) καθώς και τις αρμοδιότητες του Γραφείου Δημοτικής Συγκοινωνίας του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Προγραμματισμού και Εποπτείας Υποδομών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Συνοχής και Αλληλεγγύης.
3. τον Δαουάχερ Ναουάφ, άμισθο Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και του μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Συνοχής και Αλληλεγγύης, πλην του Γραφείου Δημοτικής Συγκοινωνίας του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Προγραμματισμού και Εποπτείας Υποδομών της ίδιας Διεύθυνσης.
4. την Θερμού Ελένη, άμισθη Αντιδήμαρχο Παιδείας και της μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες του Τμήματος Παιδείας της Διεύθυνσης Αθλητισμού, Παιδείας και Πολιτισμού.
5. τον Μοσχονά Παναγιώτη, έμμισθο Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών και Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), και του μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών και Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών καθώς και του Τμήματος Ανταπόκρισης σε Αναφορές & Προτάσεις Πολιτών.
6. την Παναγοπούλου Αλεξία, έμμισθη Αντιδήμαρχο Αθλητισμού και της μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Τεκμηρίωσης & Προγραμματισμού, Διαχείρισης & Εποπτείας Υποδομών και Δημοτικού Κολυμβητηρίου, της Διεύθυνσης Αθλητισμού, Παιδείας και Πολιτισμού.
7. τον Σταθά Κωνσταντίνο, έμμισθο Αντιδήμαρχο, Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Απορριμμάτων, Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας και του μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Καθαριότητας & Βιώσιμης Διαχείρισης Απορριμμάτων, Τεχνικών Υπηρεσιών (πλην των Τμημάτων Συντήρησης Υποδομών & Εγκαταστάσεων και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Οδοφωτισμού), καθώς και του αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.
8. τον Σταθόπουλο Νικόλαο, έμμισθο Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών και Καθημερινότητας και του μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοίκησης, Καινοτομίας Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας της Πόλης καθώς και των  Τμημάτων Συντήρησης Υποδομών & Εγκαταστάσεων και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Οδοφωτισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Συντήρησης Πρασίνου.
Επίσης του μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα έκδοσης του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και την διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, με την έκδοση σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.
Σε όλους τους Αντιδημάρχους, ανατίθεται η αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων.
Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους, δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη
του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Β. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Σταθάς Κωνσταντίνος και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Μοσχονά Παναγιώτη και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Σταθόπουλο Νικόλαο.