Πρόγραμμα εκλογής υποψηφίων των Δημοτικών Εκλογών

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ( ΦΕΚ 87 Α΄).
2. Την αριθ 428/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία ανακηρύχθηκαν οι αναφερόμενοι σ' αυτή συνδυασμοί των υποψηφίων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας για τις Δημοτικές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014.
3. Τις υπ’ αριθ. 483/2014, 556/2014 & 567/2014 διορθωτικές αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί ανακήρυξης των συνδυασμών των υποψηφίων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας για τις Δημοτικές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ - ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ