ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΠΙΡΜΠΑ &

Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΚΙΖΟΝΤΑΙ (ΦΩΤ.)